med trädgårdsresor som specialitet
Rosebud's Tours Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter
Rosebud's Tours AB, organisationsnummer 556609-2739, ("Rosebud's Tours", "vi", "oss") värnar om din personliga intigritet.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Med denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information och
säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
Rosebud's Tours AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Vi finns att nå på [email protected], på telefon 0243-24 96 06 eller via vanligt brev som skickas till Rosebud's Tours, Västanvägen 14, 784 62 Borlänge.

Uppgifter som samlas in vid bokning av resa:
När du bokar en resa med oss behöver vi vanligen följande uppgifter för att boka in dig på resan och fullgöra vårt avtal:
I första hand samlar vi in personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön, födelsedata, och i vissa fall passuppgifter och nationalitet.
Vi samlar också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss.
Det kan t.ex. vara uppgifter om allergier, hälsotillstånd eller andra uppgifter om dig eller andra personer på din resa eller bokning.

Uppgifter som samlas in när du ber om att få information från oss som icke kund
Om du väljer oss för att få mera information om våra resor eller stå på kölista för en resa samlar vi in
ditt namn, adress, telefonnummer och din e-postadress för att kunna skicka information och kontakta dig.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig
Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap.
Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter.
Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen.
Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register.
Det gäller t.ex. adressuppgifter och födelsedata.

Med vilken grund samlar vi in uppgifterna?
Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna fullgöra vårt reseavtal med dig.
Om vi inte har en avtalsrelation eller någon annan laglig grund för att hantera dina personuppgifter som stöd,
har du gett ditt samtycke för oss att behandla dem för att kunna skicka nyhetsbrev eller för att stå på kölista för en resa.

Administration av din resa
För att kunna leverera de resetjänster du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt.
Uppgifterna används för att ställa ut biljetter och resedokument, för att göra hotellbokningar och genomföra betalningen av de tjänster du har beställt.
Administration av din resa inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision.

Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer.
Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din resa.
Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden.
Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga
eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information
När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse,
viktig information om din kommande resa och eventuella erbjudanden kopplade till resan.

Inför och under din resa skickar vi viktig information via post eller e-post till den adress eller e-postadress som har angetts i samband med bokning.
Det kan t.ex. vara uppgifter om väder, flyginformation eller saker som händer på ditt resmål under din resa.

Vi skickar information om avvikelser, som t.ex. tidtabelländringar.
Sådan information kan skickas via e-post, brev, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig.

Vi skickar betalningspåminnelser via e-post.

Marknadsföring
Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Rosebud's Tours för att kontakta dig per post och e-post.
Utskicken sker via MailChimp, där du när som helst kan ta bort dig från registret.

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar,
till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Rosebud's Tours rättsliga grund att behandla dina personuppgifter
Rosebud's Tours behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av reseavtalet,
specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser.
Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.
I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis resevillkoren.

Lagringstider
Rosebud's Tours följer god sed i resebranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål.
Det kan innebära att en uppgift som ar gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system
där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vårt kunddregister, vårt marknadsföringsregister och i vårt bokföringsprogram.
I kundregistret sparas personuppgifter och resehistorik i två (2) år om du inte har samtyckt till att vi kan spara dina uppgifter längre.
I vårt marknadsföringsregister sparar vi uppgifterna så länge som du vill stanna kvar i det och vi spar vår bokföring i sju (7) år efter räkenskapsårets slut enligt lag.

Om du reklamerar inom två år från din senaste resa sparar vi samtliga dina uppgifter i tio år.
Om du hört av dig till oss för att få kommande information om våra resor sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot dessa utskick från oss.

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?
För att kunna fullgöra vårt avtal, lämnas uppgifterna vidare till de leverantörer som ansvarar för sin del av resan, dvs. flygbolag, hotell etc.
Vi har vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter i tredje land.

Vi kan arrangera resor till hela världen och i de fallen överförs personuppgifter till samarbetspartners eller leverantörer även utanför EU/EES.
När detta sker vidtas alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå även i länder utanför EU.

Säkerhet
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande.
Vi arbetar löpande med ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen.
Vi kommer i så fall att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter i enlighet med ditt önskemål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig,
ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden.
När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att begära att dina personuppgifter överförs till någon annan.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt.
Läs mer på Datainspektionens hemsidaCopyright © Rosebud's Tours AB